ReadyPlanet.com
dot dot

การประชุมแนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2562

21 มกราคม 2563 การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ เรื่องแนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ

การอบรมและออกแบบการสอนโดยใช้กระบวนการ Coding

5 พฤศจิกายน 2562 การอบรมและออกแบบการสอนโดยใช้กระบวนการ Coding เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียน โดย ไทยคิดคอม ณ โรงเรียนศิริเพ็ญ

EF และทักษะการสร้างกระบวนการคิด

8-9 ตุลาคม 2562 การอบรมครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัย: EF และทักษะการสร้างกระบวนการคิด โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ประชุมสัมมนาก่อนการตรวจ นิเทศ ติดตาม และกำกับการให้เงินอุดหนุนในส่วนกลาง

1 มิถุนายน 2562 ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ก่อนการตรวจ นิเทศ ติดตาม และกำกับการให้เงินอุดหนุนในส่วนกลาง ณ หอประชุมโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ

อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สมศ.

 1 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร และผู้อำนวยการ เข้าร่วมอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการประเมินมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษา

22 เมษายน 2562 อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการประเมินมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษา

การ ประชุมเตรียมความพร้อมทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET,NT,RT

9 มกราคม 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET, NT, RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

1 ธันวาคม 2561 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่สู่การปฏิวัติครั้งใหม่ทางการศึกษา ณ  โรงแรมเดอะพาลาสโซ่

มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018)

18 ตุลาคม 2561 คณะครูเข้าร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018)  เมืองทองธานี

มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018)

18 ตุลาคม 2561 คณะครูเข้าร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018)  เมืองทองธานี

การประชุมเสวนา "รวมพลังปฏิรูปการศึกษาไทย ปฏิรูปการศึกษาเอกชน "

10 ตุลาคม 2561 ประชุมเสวนาเรื่อง "รวมพลังปฏิรูปการศึกษาไทย ปฏิรูปการศึกษาเอกชน " ณ โรงเรียนผไทอุดมศึกษา

การอบรมเชิงวิชาการครูอนุบาล

2 ตุลาคม 2561 อบรมเชิงวิชาการ Happy Children Build Happy Society ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ปทุมธานี

การปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

25 เมษายน 2561 การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ณ โรงเรียนผไทอุดมศึกษา

LRI World-Class Standard Kindergarten

17-18 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการและคุณครูปฐมวัยอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Happy Children build Happy Society" ณ โรงแรม เอเซีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

การอบรมครูโรงเรียนเอกชน รุ่นที่ 2

17-18 เมษายน 2561 คุณครูปฐมวัยเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราข 2560" ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์

 

หน้า 1/7
1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.