LEARNING with INSPIRATION

อะไรคือแนวการสอนแบบ “LEARNING with INSPIRATION” ของโรงเรียนศิริเพ็ญ

LEARNING with INSPIRATION ถูกพัฒนาขึ้นมาจากทฤษฎี การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงสร้างของสมองและหน้าที่ของสมองเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยไม่สกัดกั้นการทำงานของสมอง เป็นการส่งเสริมให้สมองสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ โดยทางโรงเรียนศิริเพ็ญได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเชื่อว่าโอกาสทองของการเรียนรู้จะอยู่ในช่วงปฐมวัย (อนุบาล) และประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งกระบวนการเรียนรู้มีอะไรบ้าง

1. เตรียมความพร้อมทางสมอง (Get your brain ready) โดยการรับประทานอาหารที่ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำที่สะอาดและเพียงพอ การฝึกลมหายใจทำสมาธิ เพื่อให้สมองได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ รวมถึงการฟังเพลง เพราะดนตรีจะช่วยกระตุ้นให้สมองผลิต Alpha Waves และ Theta Waves ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและเกิดความคิดสร้างสรรค์ชั้นสูง การบริหารสมองด้วยการร้องเพลงและเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการเตรียมความพร้อมทางสมองก่อนการเรียนรู้

‍2. สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมและสนุกกับการเรียนรู้ (Cerate Learning Atmosphere) การสร้างบรรยากาศของสถานที่ให้เหมาะสม เช่น บรรยากาศของห้องเรียน และสื่อการเรียนการสอน พร้อมสร้าง Theme ไปกับหัวข้อการเรียนรู้นั้นๆ เช่น เรียนรู้เรื่องไข่ จะมีเล้าไก่มาแสดง หรือ พาไปชมเล้าไก่จริง จะทำให้น้องๆ ได้มีประสบการณ์โดยตรงไม่ใช่แค่จินตนาการจากการเรียนเพียงอย่างเดียว 

3. สร้างแรงบันดาลใจก่อนการเรียนรู้ (Create Inspiration) ก่อนเริ่มหัวข้อการเรียนการสอน คุณครูจะมีการตั้งคำถาม หรือ เล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงให้เด็กเกิดความอยากรู้ อยากเห็น และสนุกไปกับหัวข้อที่กำลังจะได้เรียน

4. เรียนรู้ผ่านระบบสัมผัสและลงมือปฏิบัติ (Learning by sensing and doing) การได้ใช้สัมผัสที่ 5 ในการเรียนรู้ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และลงมือปฏิบัติจริง เพราะ                                                                     ประสาทสัมผัสเป็นพื้นฐานของการเริ่มต้นเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง การที่เด็กรู้จักใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียนรู้จะยิ่งทำให้สมองของเด็กเกิดการพัฒนา สร้างเส้นใย                                                                           ประสาทที่แข็งแรงขึ้น และพร้อมจะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ง่ายขึ้น