เปิดรั้วโรงเรียน

เปิดรั้วโรงเรียนศิริเพ็ญ โรงเรียนอนุบาล-ประถมในย่านรามคำแหง ด้วยหลักสูตรภาษาไทยเสริมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program : IEP) 
เน้นแนวการสอนแบบ LEARNING with INSPIRATION ที่มาจากความชอบของน้องเป็นหลัก เพื่อปลูกฝังการรักเรียนให้ลูกตลอดระยะการเติบโต 

นอกจากนี้โรงเรียนศิริเพ็ญยังมีกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
Active Learning และ Project Approach โดยให้คุณครูนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละคลาสเรียน เพื่อให้น้องๆ มีส่วนร่วม

เน้นการสร้างประสบการณ์ด้วยการลงมือทำ จะทำให้น้องๆ สามารถเข้าใจในเนื้อหาการเรียนได้มากกว่าการเรียนผ่านการฟังและอ่านเพียงอย่างเดียว เพราะเราเชื่อว่าโอกาสทองของการเรียนรู้จะอยู่ในช่วงปฐมวัย (อนุบาล) และประถมศึกษาตอนต้น