โครงการวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

เป็นการแสดงความสามารถของนักเรียน มีการนำเสนอผลงานของนักเรียนแต่ละระดับชั้น การนำเสนอ Project based learning และ Project approach จากการเรียนรู้ของนักเรียน และยังมีกิจกรรมภายในซุ้มของกลุ่มสาระต่าง ๆ อีกมากมายให้นักเรียนได้ร่วมสนุก