สิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียนมีผลต่อการเรียนรู้อย่างไร

สิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นของการอยากเรียนรู้ของน้องๆ วัยอนุบาล บรรยากาศโรงเรียนที่ดีจะทำให้นักเรียนและคุณครู ร่วมทั้งบุคลากรในโรงเรียนเกิดความรู้สึกสบายใจ อบอุ่นใจ พอใจ ภูมิใจ รู้สึกในความเป็นเจ้าของและทำให้เกิดการอยากมาโรงเรียนในทุกๆ วัน เพราะที่นี่มาแล้วมีความสุข
 
การเลือกโรงเรียนอนุบาลที่ดีนั้น องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมจึงเป็นส่วนที่สำคัญไม่แพ้กับทางเลือกหลักสูตรให้ลูกน้อย

1. สำรวจสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ เช่น บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน ห้องเรียน และวัสดุอุปกรณ์ต่าง สภาพแวดล้อมที่ดี ให้สังเกตที่ความชุ่มชื่น การถูกสุขลักษณะ ความร่มรื่น ความสวยงาม ความสะอาด ความเป็นระเบียบความสะดวก ฯลฯ
2. สำรวจการเรียนรู้ด้านวิชาการ ตั้งแต่การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนทาง
วิชาการต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้น้องๆ ได้รับความรู้ สามารถสร้างประสบการณ์ได้มากที่สุดภายใต้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา น่าเรียนรู้ สอนสนุก เรียนสนุก
ก่อให้เกิดความรักความเอ็นดูระหว่างครูรักเด็ก เด็กรักครู รักเพื่อน ไม่ทำให้เกิดบรรยากาศแห่งความกลัว หรือหวาดผวาวิตกกังวล น้องๆ ทุกคนพูด
เป็นเสียงเดียวกันว่า “หนูอยากมาโรงเรียน“
3. สภาพแวดล้อมทางการบริหารการจัดการ ได้แก่ การดำเนินการ กิจกรรมภายในโรงเรียนที่ก่อให้เกิดความสำเร็จลงด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุก คนในโรงเรียน มีการทำงานอย่างมีระบบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของทุกคนในโรงเรียน ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรต่อกัน รักใคร่กลม เกลียวกัน ฯลฯ