Spelling Bee 2566

กิจกรรม Spelling Bee ประจำปี 2566
การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ กระตุ้นให้นักเรียนได้พัฒนาภาษาอังกฤษของตน และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง