Congratulations on Your New Journey 2566

 

Congratulations on Your New Journey 2566  โรงเรียนศิริเพ็ญขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักเรียนที่สอบเข้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถาบันการศึกษาต่างๆ โรงเรียนและคุณครูขอเป็นกำลังใจให้น้องได้เดินตามความฝัน และประสบการณ์สำเร็จในอนาคต

1. เด็กชายณัฐนนท์ พงศ์จารุวัตร สอบเข้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิตศาสตร์ 

2. เด็กหญิงฐิติกาญจน์ โอสถาพงษ์กาญจน์ สอบเข้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
    ห้องเรียนพิเศษอาหารการโรงแรมและภาษาเพื่อการสื่อสาร 

3. เด็กชายลายน้ำ เธียรฐิติพฤฒิ สอบเข้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิตศาสตร์   

4. เด็กชายกิติทัต จิตรานุกิจกุล สอบเข้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ห้องเรียนพิเศษ English Program

5. เด็กหญิงดีณี มุมณี สอบเข้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ห้องเรียนพิเศษอาหารการโรงแรม และภาษาเพื่อการสื่อสาร

6. เด็กหญิงพิชญาภา แก้วนอก สอบเข้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิตศาสตร์

7. เด็กชายไซรำ อีซี่เคล ซอมเบย่า เรโดบราโด สอบเข้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 Bangkok Adventist International School

8. เด็กหญิงเพียรพิรญาณ จันทร์ย้น สอบเข้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

                                                                    9. เด็กชายวรมินทร์ ราชคม สอบเข้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

                                                                   10. เด็กชายธนบดินทร์ เทนคำเนาว์ สอบเข้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

                                                                   11. เด็กชายภากร ฮาเซกาว่า สอบเข้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

                                                                   12. เด็กชายภัทรเมธ ตุ้มสังข์ทอง สอบเข้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

                                                                   13. เด็กหญิงสแมนต้า วิชญาพร ฟันดอร์นิค สอบเข้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

                                                                   14. เด็กหญิงสุจิรา สายคำ สอบเข้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

                                                                   15. เด็กชายธมกร มหารัตนวงศ์ สอบเข้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

                                                                   16. เด็กชายศุภชัย สุขแสงจันทร์ สอบเข้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

                                                                   17. เด็กชายริทสึกิ สึโบอุจิ สอบเข้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีพฤฒา