Congratulations on your new journey

Congratulations on your new journey โรงเรียนศิริเพ็ญขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักเรียนที่สอบเข้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถาบันการศึกษาต่างๆ โรงเรียนและคุณครูขอเป็นกำลังใจให้น้องได้เดินตามความฝัน และประสบการณ์สำเร็จในอนาคต

1. ด.ช.วริทธิ์ มัวร์   เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ English Program โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

2. ด.ญ.บุญพิทักษ์ เอื้อชินกุล  ข้าศึกษาระดับมัธยมศีกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

3. ด.ช.อธิวัฒน์ ปรางค์ศรีทอง  เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ English Program 

    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
4. ด.ญ.เขมินทรา จุลกรานต์ เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์วิจัยและเทคโนโลยี 
    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
5. ด.ญ.ณัฎฐกานต์ โอสถาพงษ์กาญจน์ เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษอาหาร การโรงแรมและภาษาเพื่อการสื่อสาร
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
6. ด.ญ.ณัฐกฤตา วิทูรสุนทร เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ศิลปะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

7. ด.ช.วาดฟ้า เธียรฐิติพฤติ เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
8. ด.ช.ชวัลวิทย์ เอียดแก้ว ข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
                                                                                       9. ด.ช.ณัฐนันท์ เพชรานนท์ ข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ประเภทความสามารถด้านดนตรี   

                                                                                     10. ด.ญ.อริสรา พัวตะมะ เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

                                                                                     11. ด.ญ.ธัญญานันท์  วงศ์ษา เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

                                                                                     12. ด.ช.ภูมินชัย  บ้านใหม่ เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

                                                                                     13. ด.ช.ชัยกฤต  อมรพิทักษ์ เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

                                                                                     14. ด.ญ.ปัณฑรีย์  แก่นนาคำ เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

                                                                                     15. ด.ญ.ชุติกาญจน์  พานทอง เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

                                                                                     16. ด.ช.วุฒิพงศ์  นุตสติ เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

                                                                                     17. ด.ญ.จิดาภา  ซื่อตรง เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทศพร จ.บุรีรัมย์