สัปดาห์ห้องสมุด 2566

25 สิงหาคม 2566

โรงเรียนศิริเพ็ญจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน เห็นความจำเป็นในการอ่านหนังสือ เปิดโลกความคิดให้กว้าง และยังมีกิจกรรมอีกมากมาย เช่น

-การประกวดคัดลายมือ

-การประกวดวาดภาพ

-การประกวดเล่านิทาน

-การแสดงอังกะลุง

-การแสดง Cover dance

-การแสดงเทควันโด้