แสดงผลงาน Project Approach 2566

กิจกรรมแสดงผลงาน Project Approach ปีการศึกษา 2566

ของนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนศิริเพ็ญ ได้จัดแสดงผลงานการเรียนรู้ทั้งหมดของนักเรียนออกมาในรูปแบบชิ้นงานและการแสดง ให้ผู้ปกครองได้รับชมอีกทั้งเป็นการจัดเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถ ความรู้ต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและสถานศึกษาร่วมกัน