ReadyPlanet.com
dot dot


อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการประเมินมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษา

 คณะครูโรงเรียนศิริเพ็ญ เข้าร่วมอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการประเมินมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร
การอบรมและดูงาน

การประชุมแนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2562
การอบรมและออกแบบการสอนโดยใช้กระบวนการ Coding
EF และทักษะการสร้างกระบวนการคิด
ประชุมสัมมนาก่อนการตรวจ นิเทศ ติดตาม และกำกับการให้เงินอุดหนุนในส่วนกลาง
อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สมศ.
การ ประชุมเตรียมความพร้อมทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET,NT,RT
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018)
มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018)
การประชุมเสวนา "รวมพลังปฏิรูปการศึกษาไทย ปฏิรูปการศึกษาเอกชน "
การอบรมเชิงวิชาการครูอนุบาล
การปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
LRI World-Class Standard Kindergarten
การอบรมครูโรงเรียนเอกชน รุ่นที่ 2
อบรมสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 46
ศึกษาดูงาน ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
EDUCA 2017
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560
ศิลปะการร้อยมาลัยจากผ้า
บริหารจัดการอย่างไรกับนโยบายรัฐที่เปลี่ยนแปลง
มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ
เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชน
การพัฒนาภาวะผู้นำตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การประชุมการประกันคุณภาพภายใน
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการให้บริการวัคซีน HPV
การอบรมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทครูอนุบาลยุคไทยแลนด์ 4.0
อบรมเชิงปฏิบัติการ Librarian 4.0
Happy Children Build Happy Societies
EF Symposium 2016
A Practical ELT Workshop
สัมมนาวิชาการ “ภาษาไทย ภาษาชาติ”ครั้งที่ 2
Thailand Education 4.0
EDUCA 2016
การอบรมเชิงปฏิบัติการกับนานมีบุ๊คส์
การประชุมใหญ่สภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เพื่อระดมความคิดเห็น
การดำเนินการตรวจ นิเทศ และติดตามการบริหารจัดการ
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (ATC)
โครงการพัฒนาผู้บริหารและครู รุ่นที่ 2
โครงการพัฒนาผู้บริหารและครู รุ่นที่ 1
การอบรมการใช้สื่อเสริมทักษะการเรียนรู้
การอบรม "กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
การสัมมนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้ Bar Modeling
การอบรมครูปฐมวัย Thinking Skills Through PBL
การอบรม MACEDUCA 2016
การประชุมสามัญประจำปีโรงเรียนเอกชน
EDUCA 2015
การประชุมวิชาการ สมศ. ประจำปี 2558
การสัมมนาค่ายวิชาการผู้บริหารและครู ภาคเรียนที่ 2/2558
การอบรมเชิงปฏิบัติการกับนานมีบุ๊คส์
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2558
การอบรมเงินสะสมและเงินสมทบ Online
การประชุม "ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้"
การอบรมเทคนิคและแนวทางการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
การตรวจสอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
A.T.C. วู๊ดแบด 2 ท่อน
การอบรมครูปฐมวัย
อบรมอาสาสมัครอาหารปลอดภัย
การอบรม "Understanding Communication for 21 Century skills”
สัมมนาทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
การอบรมวิชาการ วิทย์ & คณิต
โครงการอบรมนายทะเบียน
การจัดประสบการณ์ เรียนรู้บูรณาการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล
The 21st Century Education Skills
การประชุมวิชาการนานาชาติ สมศ. ครั้งที่ 14
การสัมมนาค่ายวิชาการ
การอบรม Classroom and Digital Curriculum
การอบรมเชิงปฏิบัติการแผนกปฐมวัย
งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
งานประชุมวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัตการโดยใช้ระบบสารสนเทศ
สัมมนา"ผลสัมฤทธิ์ต่ำแก้ได้..ครูภาษาไทยเร่งพัฒนา"
อบรมครูการเรียนการสอนแบบใช้เทคโนโลยี
การอบรมการจัดการศึกษาปฐมวัย
อบรมรักการอ่าน
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ O-net article
การอบรมภาษาอังกฤษกับทรู ปลูกปัญญา article
ดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน article
การประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี article
การอบรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย article
EDUCA 2013 : งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6
สัมมนาเรื่อง "ทางออกกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการศึกษาเอกชนอย่างยั่งยืน"
ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยฉบับใหม่
การประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2556
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556 article
การนิเทศการสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 article
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพการศึกษา article
การอบรมโครงการ "กรุงเทพสะอาดร่มรื่น" article
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เด็กปฐมวัย : พลังของแผ่นดิน" article
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ภาษาไทย ภาษาชาติ" article
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ก้าววันใหม่ของเด็กไทยในอาเซียน"Copyright © 2013 All Rights Reserved.