เลือกบ้านหลังที่ 2 ให้ลูก เลือก โรงเรียนศิริเพ็ญ

เปิดบ้านโรงเรียนศิริเพ็ญ

ระดับชั้นอนุบาล

เราจำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 25 คน ต่อ 1 ห้อง โดยมีคุณครูผู้ดูแล 2 คน ต่อ 1 ห้อง ทำให้สามารถดูแลเอาใจใส่น้องๆ ได้อย่างใกล้ชิด เห็นความเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างพัฒนาการและสามารถเตรียมความพร้อมที่ดีให้กับน้องๆ ก่อนก้าวสู่ระดับชั้นประถมฯ ในอนาคตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการเรียนของน้องๆ อนุบาลโรงเรียนศิริเพ็ญ เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เน้นการสร้างประสบการณ์ การเล่นและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการของเด็กตามวัย โดยเน้นที่ตัวของน้องเป็นหลัก น้องชอบอะไร มีความสนใจอะไร คุณครูจะคอยแนะแนวตลอดระยะเวลาการเรียน พร้อมกับเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program : IEP) โดยจะเรียนภาษาอังกฤษทุกวัน วันละ 1 ชั่วโมง กับคุณครูต่างชาติ (5 ชั่วโมง ต่อ 1 สัปดาห์)

ระดับชั้นประถมศึกษา

ระดับประถมเราจำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 25 คน ต่อ 1 ห้อง เช่นกันค่ะ โดยมีคุณครูคอยดูแล ช่วยเหลือ และเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด 1 คน ต่อ 1 ห้อง เพราะน้องๆ เริ่มโตและสามารถช่วยเหลือตัวได้ในระดับนึงแล้ว ซึ่งจะไม่เหมือนวัยอนุบาล

รูปแบบการเรียนภายใต้ Concepts " Learning with Insiration " หรือ " เรียนรู้ผ่านแรงบันดาลใจ " ของน้องๆ มีการสอนที่หลากหลายปรับให้เหมาะกับความถนัด ของน้องแต่ละคน โดยเราจะแบ่งชั่วโมงออกดังนี้

• 5-10 นาทีแรก คุณครูจะโน้มน้าวให้น้องเกิดความสนใจเรื่องที่จะเรียน (Create Inspiration) • 30 นาที คุณครูสอนเนื้อหา และลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียน (Active Learning) • 10 นาทีสุดท้าย คุณครูจะร่วมสรุปกิจกรรมการเรียนรู้กับน้องๆ (Evaluation)

ในระดับชั้นประถม

การเรียนวิชาภาษาอังกฤษจะเป็นแบบเข้มข้น (Intensive English Program : IEP) โดยแบ่งออกเป็น 2 วิชา คือ  

                                                          • Conversation เรียนกับคุณครูต่างชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาและการสื่อสาร เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกพูด และสื่อสารได้อย่างเข้าใจ
                                                          • Grammar เรียนกับคุณครูคนไทย เพื่อให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจไวยกรณ์ที่ถูกต้องตามหลัก

                                                          ภาษาที่ 3 นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ระหว่าง ภาษาจีน หรือ ภาษาญี่ปุ่น โดยคุณครูผุ้เชี่ยวชาญในภาษานั้นๆ

                                                          สำหรับการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆ ของโรงเรียนศิริเพ็ญของเราก็เต็มไปด้วยคุณภาพ และความสนุกอีกมากมายที่น้องๆ จะได้รับจากคุณครูของเรา