เทคนิคการเรียนรู้แบบ Active Learning

ท่องโลกของการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งเป็นเทคนิคการเรียนที่เน้นให้น้องๆ มีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน กระตุ้นให้น้องเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมิน น้องๆ จะเป็นทั้งผู้อ่าน ผู้ฟัง ผู้เขียนพร้อมตั้งคำถาม และสามารถถามคำถามได้ นอกจากนั้นยังสามารถพูดคุยและอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน ได้                                                                                                                                                                            
การเรียนแบบ Active Learning นั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือน้องๆ ต้องลงมือปฏิบัติจริง โรงเรียนศิริเพ็ญได้มีกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning หรือ
Project Approach โดยให้คุณครูนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละคลาสเรียน เพื่อให้น้องๆ มีส่วนร่วม เน้นการสร้างประสบการณ์ด้วยการลงมือทำ จะทำให้น้องๆ สามารถ
เข้าใจในเนื้อหาการเรียนได้มากกว่าการเรียนผ่านการฟังและอ่านเพียงอย่างเดียว

การเรียนการสอนที่ผู้สอนแสดงฝ่ายเดียวโดยผู้เรียนนั่งนิ่งเฉย Passive Learning เป็นความแตกต่างที่คุณครูต้องมีความเข้าใจ และเห็นความแตกต่างของกิจกรรม
การเรียนรู้ทั้งสองแบบ สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนได้มากที่สุด นั่นคือ ครูต้องมีบทบาทและทักษะ

เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning
ที่ทางโรงเรียนนำมาประยุกต์ใช้ในการสอน
1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share
                                                                    2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning group)
                                                                    3. การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games)
                                                                    4. การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ (Analysis or reactions to videos)
                                                                    5. การเรียนรู้แบบโต้วาที (Student debates)
                                                                    6. การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ (Student generated exam questions)
                                                                    7. การเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย (Mini-research proposals or project)
                                                                    8. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze case studies)
                                                                    9. การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept mapping)