สมัครเรียน

ขั้นตอนการสมัครเรียน

1.  ผู้ปกครองกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน DOWNLOAD ใบสมัคร

2. ผู้ปกครองยื่นใบสมัครที่ฝ่ายธุรการ พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้