วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พันธกิจ

 

 

                   1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุม สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                  รวมถึงมีนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน


               2. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็น มีสมรรถนะตามหลักสูตรอย่างเต็มศักยภาพและรักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง

                  อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

 

               3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและรู้เท่าทันเทคโนโลยี และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม


               4. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

 

               5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขอนามัยและสุขภาพที่ดี มีสุนทรียภาพ มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส และรักการมาโรงเรียน

 

               6. ปลูกฝังผู้เรียนให้เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม และน้อมรับวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง


               7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพให้มีประสิทธิภาพ 

                  และเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยเน้นด้านการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน


               8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีแบบบูรณาการ

 

               9. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สวยงาม ร่มรื่น มีสุขอนามัย มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้

 

              10. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับชุมชน เครือข่าย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน