วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พันธกิจ

 

นักเรียน 


   1. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรอย่างเต็มศักยภาพ
   2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและรู้เท่าทันเทคโนโลยีและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหา
      ความรู้และความบันเทิงได้อย่างเหมาะสม
   3. ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักการแสวงหาความรู้ และรักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
   4. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
   5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขอนามัยและสุขภาพที่ดี มีสุนทรียภาพ มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส และรักการมาโรงเรียน
   6. ปลูกฝังผู้เรียนให้เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 
 
 
คุณครูและบุคลากร 
 
   1. พัฒนาคุณครูให้เป็นครูมืออาชีพและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
   2. พัฒนาความมั่นคงในคุณภาพชีวิต
   3. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความเมตตา และพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครูผู้ให้
 
 
 
องค์กร 
 
   1. พัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพและดูแลอาคารสถานที่ให้สวยงาม มั่นคงแข็งแรง จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น
     มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้
   2. จัดกิจกรรมเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐานสากล
 
 
งานวิชาการและหลักสูตร 
 
    1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทของสังคม และการเปลี่ยนแปรงของเทคโนโลยีในอนาคต