รู้ทัน Gen Alpha เด็กยุคใหม่ที่ฉลาดที่สุด

Gen Alpha เป็นกลุ่มที่เกิดตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป ด้วยการเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี ทำให้เทคโนโลยีเป็นเหมือนปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ว่ากันว่า Gen Alpha จะเป็นเจนที่ฉลาดที่สุดในเผ่าพันธุ์มนุษย์ เพราะเกิดมาพร้อมกับความเจริญทางเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ตั้งแต่วัยเด็ก จึงส่งผลต่อทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตและความคิดของเด็กใน Gen นี้ เช่น พวกเขาคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลง อาจทำให้เป็นคนเบื่อง่ายและมีความอดทนต่ำ โรคสมาธิสั้นเทียมที่เกิดจาการใช้เทคโนโลยีอย่างไม่เหมาะสม หรือการมีศีลธรรมบกพร่อง อันเป็นผลจากการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

รับมืออย่างไรเมื่อลูกเราคือ Gen Alpha

1. สอนให้ลูกรู้เท่าทันการใช้สื่อดิจิทัล เลือกรับสื่อให้ลูกอย่างสร้างสรรค์ พร้อมสอนให้ลูกรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณไตร่ตรองเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง

2. เพิ่มเติมความรู้ในโลกความเป็นจริง แทนโลกจินตนาการหรือโลกออนไลน์ เน้นการเรียนรู้แบบ Learning with Inspiration ฝึกให้ลูกได้วางแผน มีความคิด สร้างสรรค์ และได้ลงมือทำจริง เพื่อฝึกให้ลูกรู้เท่าทันในทุกเรื่อง ฝึกให้ลูกรู้จักสังเกตและแก้ปัญหา เพื่อเขาจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุขและ ปลอดภัย

3. เตรียมรับมือเมื่อลูกเป็น Individualism เกิดจากที่ Gen Alpha มีความเป็นปัจเจกสูง สามารถอยู่คนเดียวได้อย่างสบายใจ จึงทำให้การเข้าสังคมขาดหาย พ่อแม่ควรต้องเพิ่มทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมให้กับลูก ส่งเสิรมสภาพอารมณ์สังคม จิตสำนัก คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก เช่น การอยู่ร่วมกับคนในสังคม การเห็นอกเห็นใจและเข้าใจความรู้สึก รวมถึงการมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อกับผู้อื่นด้วย

เทคโนโลยียังคงพัฒนาก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง แต่การปลูกฝังให้เด็กมีจิตใจที่ดี รู้จักคิดวิเคราะห์ มีความรู้รับผิดชอบ จะยังคงติดตัวเค้าไปตลอดชีวิต