ประถมศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรประถมศึกษา

ในระดับประถมศึกษา 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 30 คน ต่อคุณครูประจำชั้น 1 คน โดยทางโรงเรียนสอนแบบสามัญใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา (ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด) นอกจากนี้ยังได้เลือกใช้หลักสูตรภาษาไทยเสริมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program–IEP) โดยมีครูชาวต่างชาติเป็นผู้สอนและครูไทยเป็นครูประจำชั้น โดยแบ่งการสอนภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ประเภท คือ

 • Conversation (การสนทนาและการสื่อสาร)

           ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

           ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 • Grammar (ไวยากรณ์)

           ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

           ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 • Reading & Writing (การอ่านและเขียน) 
 • English Integrated (การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการทั้ง 4 ทักษะ)

กิจกรรมอื่น ๆ
 • คอมพิวเตอร์ (Coding)
 • ว่ายน้ำ 
 • กิจกรรมบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
 • กิจกรรมหลังเลิกเรียน
 

หลักสูตรประถมศึกษาโรงเรียนศิริเพ็ญพุทธศักราช 2560 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (IEP) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2559) และบูรณาการกับหลักสูตรฐานสมรรถนะพุทธศักราช 2564 โดยมีรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนดังนี้

รายวิชาเพิ่มเติมตามจุดเน้นและบริบทของสถานศึกษา

1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      2. พระพุทธศาสนา

3. ภาษาจีนพื้นฐาน        4. ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน       

5. นาฏศิลป์

การเรียนดนตรี

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

การเรียนรู้แบบบูรณาการ (Active Learning)

 • Chinese is Fun                              
 • ดนตรีสร้างสรรค์
 • โลกศึกษา (Globe Education)
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก
 • กิจกรรมก้าวสู่โลกกว้าง
 • รักการอ่าน ชอบการฟัง
 • English Integrated