ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ในระดับประถมศึกษา ทางโรงเรียนสอนแบบสามัญ ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด นอกจากนี้ยังได้เลือกใช้หลักสูตรภาษาไทยเสริมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program–IEP) โดยมีครูชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker) เป็นผู้สอน และครูไทยเป็นครูประจำชั้น โดยแบ่งการสอนภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ประเภท คือ

 • Conversation (การสนทนาและการสื่อสาร) จำนวน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • Grammar (ไวยากรณ์)  

           ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  จำนวน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

             ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 • Reading & Writing (การอ่านและเขียน)  จำนวน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 
 
การเรียนดนตรีสากล ทางโรงเรียนได้กำหนดการเรียนเครื่องดนตรีต่างๆ ดังนี้
 • ประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 เมโลเดียน และวงโยธวาทิต
 • ประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 อูคูเลเล่ และวงโยธวาทิต
 • ประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 วงสตริง ได้แก่ กลองชุด กีต้าร์ไฟฟ้า เบส อิเลคโทน ฯลฯ และวงโยธวาทิต
 
การเรียนดนตรีไทย ทางโรงเรียนได้กำหนดการเรียนเครื่องดนตรีต่างๆ ดังนี้
 • ประถมศึกษาปีที่ 1 - 2  อังกะลุง อังกะลุงราว และขลุ่ย
 • ประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 ขิม ระนาดเอก ซอด้วง ซออู้ ฆ้องวงใหญ่
 • ประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 วงดนตรีไทย ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ขิม ซอด้วง ซออู้ ฆ้องวงใหญ่ ฯลฯ
กิจกรรมอื่นๆ
 • คอมพิวเตอร์ 
 • ว่ายน้ำ