ปฐมวัย

โครงสร้างหลักสูตรปฐมวัย

ในระดับปฐมวัย ทางโรงเรียนได้เลือกใช้หลักสูตรภาษาไทยเสริมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program – IEP) โดยมีการเรียนการสอนแบบบูรณาการยึดตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ผสมผสานร่วมกับการเรียนการสอนด้านวิชาการ ตามหน่วยการเรียนรู้ และการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ซึ่งเป็นการให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลในสิ่งที่ตัวเองสนใจ ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการตั้งคำถาม เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทั้งกระบวนกการเรียนรู้จะทำให้เด็กเกิดความเข้าใจแบบลึกซึ้ง นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Conversation) โดยมีคุณครูต่างชาติเป็นผู้สอนทุกวัน และอีกหนึ่งจุดเด่นด้านการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยของโรงเรียนศิริเพ็ญ คือ การสอนให้เด็กเป็น "คนดี" ก่อน "คนเก่ง" การปลูกฝังให้เด็กรู้จักมารยาท การแบ่งปัน การช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น และการอยู่ร่วมกันในสังคม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทางความคิด รวมถึงทางโรงเรียนยังเน้นให้เด็กปฐมวัยมีกิจกรรม Outdoor เพื่อพัฒนาการทางร่างกายที่แข็งแรง เติบโตสมวัย และยังเป็นการกระตุ้นสติปัญญา ไหวพริบ รู้จักการหาทางแก้ปัญหา และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

สาระการเรียนรู้

ด้านวิชาการ
 กิจกรรมเสริม