ปฐมวัย

ปฐมวัย

ในระดับปฐมวัย ทางโรงเรียนได้เลือกใช้หลักสูตรภาษาไทยเสริมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program – IEP) โดยมีการเรียนการสอนแบบบูรณาการยึดตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ผสมผสานร่วมกับการเรียนการสอนด้านวิชาการ ตามหน่วยการเรียนรู้ และการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ซึ่งเป็นการให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลในสิ่งที่ตัวเองสนใจ ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการตั้งคำถาม เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทั้งกระบวนกการเรียนรู้จะทำให้เด็กเกิดความเข้าใจแบบลึกซึ้ง นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Conversation) โดยมีคุณครูต่างชาติเป็นผู้สอนทุกวัน และอีกหนึ่งจุดเด่นด้านการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยของโรงเรียนศิริเพ็ญ คือ การสอนให้เด็กเป็น "คนดี" ก่อน "คนเก่ง" การปลูกฝังให้เด็กรู้จักมารยาท การแบ่งปัน การช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น และการอยู่ร่วมกันในสังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทางความคิด รวมถึงทางโรงเรียนยังเน้นให้เด็กปฐมวัยมีกิจกรรม Outdoor เพื่อพัฒนาการทางร่างกายที่แข็งแรง เติบโตสมวัย และยังเป็นการกระตุ้นสติปัญญา ไหวพริบ รู้จักการหาทางแก้ปัญหา และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

จำนวนนักเรียน : ครู

ชั้นเตรียมอนุบาล : จำนวนนักเรียน  15 - 20 คน ต่อห้องเรียน
ชั้นอนุบาล 1 -3  : จำนวนนักเรียน  20 - 25 คน ต่อห้องเรียน
ทุกห้องเรียนมีครูประจำชั้น จำนวน  2  คน

ด้านวิชาการ

  • เตรียมอนุบาล - การจดจำและการเขียนตัวเลข พยัญชนะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • อนุบาล 1 - อ่านและเขียนตัวเลข พยัญชนะ สะกดคำที่มีสระพื้นฐาน
  • อนุบาล 2 - การอ่านสะกดคำครบทุกสระแบบไม่มีตัวสะกด การบวกลบเลข มิติสัมพันธ์
  • อนุบาล 3 - การอ่านสะกดคำแบบมีตัวสะกด การผันวรรณยุกต์ การบวกลบเลขแนวตั้ง-นอน มิติสัมพันธ์
ด้านกิจกรรม
  • ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติทุกวัน
  • ว่ายน้ำ
  • คอมพิวเตอร์
  • ดนตรีสากล