คู่มือผู้ปกครองและนักเรียน

 

 

คู่มือผู้ปกครองและนักเรียน  

           คู่มือผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนศิริเพ็ญ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียนศิริเพ็ญ ตลอดจนช่องทางการติดต่อสื่อสาร กับทางโรงเรียนในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ปกครองและนักเรียนควรทราบ เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โรงเรียนศิริเพ็ญหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนในการปฏิบัติตามแนวทาง ระเบียบของโรงเรียนศิริเพ็ญเป็นอย่างดี

 

  >>> คลิกดูคู่มือ <<<