ความเป็นมา

โรงเรียนศิริเพ็ญ ดำเนินการสอนครั้งแรก ณ ซอยแม้นศรี 4 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบ ในปี พ.ศ.2487 หรือเมื่อ 79 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนศิริเพ็ญเป็นโรงเรียนประเภทสามัญ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 บริหารงานโดย คุณครูทองอยู่ ธีระภาพ ซึ่งในขณะนั้นท่านเป็นผู้รับใบอนุญาตโดยภายหลังได้ย้ายไปอยู่ที่หลังวัดปทุมวนาราม

ขณะเดียวกันในปี พ.ศ.2519 ได้เปิด โรงเรียนอนุบาลศิริเพ็ญ อีกแห่ง สอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 บนถนนรามคำแหง โดย คุณครูพวงเพ็ญ โทณะวณิก เป็นผู้รับใบอนุญาต และในปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนอนุบาลศิริเพ็ญ ได้ขยายการเรียนการสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนศิริเพ็ญ

ปัจจุบัน "โรงเรียนศิริเพ็ญ" เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2-12 ปี โดยนำหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้อย่างเข้มข้นกับคุณครูชาวต่างชาติ (Intensive English Program-IEP) มาสอนในทุกระดับชั้น รวมถึงเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่น เพื่อเป็นภาษาที่ 3 ให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา

ภายในโรงเรียนมีบรรยากาศที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ อาทิ ความร่มรื่นด้วยแมกไม้ ระบบ Wifi ที่ทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ห้อง Play Room สนามเด็กเล่น ห้องสมุด สระว่ายน้ำ(ระบบน้ำเกลือ) ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรีไทย และห้องดนตรีสากล พร้อมระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน อาทิ กล้องวงจรปิดโดยรอบอาคารเรียนและภายในห้องเรียน รวมถึงคุณครูที่ได้รับการฝึกอบรบวิธีการดูแลเด็กอย่างถูกวิธี เอาใจใส่นักเรียนดั่งสมาชิกในครอบครัว