กิจกรรมธรรมะวัยใส ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2567

โรงเรียนศิริเพ็ญจัดกิจกรรมธรรมะวัยใส ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2567 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ศาสนาที่ตนนับถืออย่างลึกซึ้งเป็นสิ่งที่ศาสนิกชนพึงกระทำ 

เพื่อให้เข้าใจหลักคำสอนขององค์ศาสดาอย่างถ่องแท้