ReadyPlanet.com
dot dotรวบรวมสินค้าหรือบริการของเว็บไซต์ กลุ่มที่ 2ประชาสัมพันธ์... ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน Summer
ประชาสัมพันธ์ ... การเปิดทำการเรียนการสอนปกติ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ เรื่องการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ
ประกาศปิดอาคารสถานที่ของโรงเรียนเป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อ Covid-19
ยินดีต้อนรับสู๋โรงเรียนศิริเพ็ญ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4
ประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการแผนกประถมศึกษา แจ้งวันประกาศผล การสอบซ่อมและการรับผลการเรียน
แจ้งวันจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสามัญ-สำรอง ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/563
แจ้งวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประกาศ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของโรงเรียนศิริเพ็ญในช่วงเปิดเทอม ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์ .... โรงเรียนปิดทำการในวันที่ 11-26 เมษายน 2563
ประชาสัมพันธ์ .... วันเปิดเรียนและการเลือนขายหนังสือและแบบเรียน
ประชาสัมพันธ์ .... การรับผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นในวันที่ 31 มีนาคม 2563 🙏🙏👌
ประชาสัมพันธ์ .... การสอบถามข้อมูลการสมัครเรียนและเยี่ยมชมโรงเรียน 🙏🙏🙏
ประชาสัมพันธ์ .... เรื่องยกเลิกการพิธีมอบวุฒิบัตร และกำหนดวันเวลารับผลการเรียนของนักเรียน
ประชาสัมพันธ์การยกระดับมาตรการป้องกันการแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
มาตรการการรับมือป้องกันไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID-19
Summer Healthy kids Camp
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 วิชาภาษาอังกฤษ
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 วิชาภาษาไทย
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 วิชาวิทยาศาสตร์
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 วิชาคณิตศาสตร์
มาตรการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ประชาสัมพันธ์.... เรื่องการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนปิดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เปิดรับสมัครเรียนพิเศษช่วงเดือนตุลาคม Eat Clean Travel Green Camp ปีการศึกษา 2562
จุดประสงค์การออกข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2562
จุดประสงค์การออกข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2562
จุดประสงค์การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2562
จุดประสงค์การออกข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2562
จุดประสงค์การออกข้อสอบวิชาภาษาไทยปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2562
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนศิริเพ็ญปิดทำการในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562
หน้า 1/5
1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.