ReadyPlanet.com
dot dot


ประกาศ เรื่องการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ

ประชาสัมพันธ์​ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ....

😷 ปิดทำการวันที่ 4-31 มกราคม 2564 เนื่องจากเหตุพิเศษ
😷 ในระหว่างที่หยุดเรียนนี้ ขอความร่วมมือนักเรียนไม่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือแหล่งชุมชนที่มีคนเป็นจำนวนมาก
😷 ขอความร่วมมือให้นักเรียนติดตามงาน โดยคุณครูประจำชั้นจะมีการแจ้งผู้ปกครองเป็นระยะ และดำเนินการอย่างใกล้ชิด
😷 การเรียนพิเศษต่างๆ ที่ผู้ปกครองชำระเป็นรายเทอม หรือรายเดือนที่ยังเรียนไม่ครบชั่วโมง ทางโรงเรียนจะดำเนินการชดเชยให้ ในกรณีที่ไม่สามารถเรียนต่อได้ ทางโรงเรียนจะดำเนินการคืนเงินให้
😷 ผู้ปกครองใหม่ ที่ต้องการดูโรงเรียนหรือสมัครเรียน กรุณานัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน อนุญาตให้มีผู้ติดตามได้ไม่เกิน 2 ท่าน พร้อมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียน

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่ดีเสมอมา เราจะสู้ไปด้วยกันค่ะ รักษาสุขภาพด้วยนะคะ 💕

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์... ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน Summer
ประชาสัมพันธ์ ... การเปิดทำการเรียนการสอนปกติ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศปิดอาคารสถานที่ของโรงเรียนเป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อ Covid-19
ยินดีต้อนรับสู๋โรงเรียนศิริเพ็ญ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4
ประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการแผนกประถมศึกษา แจ้งวันประกาศผล การสอบซ่อมและการรับผลการเรียน
แจ้งวันจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสามัญ-สำรอง ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/563
แจ้งวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประกาศ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของโรงเรียนศิริเพ็ญในช่วงเปิดเทอม ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์ .... โรงเรียนปิดทำการในวันที่ 11-26 เมษายน 2563
ประชาสัมพันธ์ .... วันเปิดเรียนและการเลือนขายหนังสือและแบบเรียน
ประชาสัมพันธ์ .... การรับผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นในวันที่ 31 มีนาคม 2563 🙏🙏👌
ประชาสัมพันธ์ .... การสอบถามข้อมูลการสมัครเรียนและเยี่ยมชมโรงเรียน 🙏🙏🙏
ประชาสัมพันธ์ .... เรื่องยกเลิกการพิธีมอบวุฒิบัตร และกำหนดวันเวลารับผลการเรียนของนักเรียน
ประชาสัมพันธ์การยกระดับมาตรการป้องกันการแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
มาตรการการรับมือป้องกันไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID-19
Summer Healthy kids Camp
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 วิชาภาษาอังกฤษ
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 วิชาภาษาไทย
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 วิชาวิทยาศาสตร์
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 วิชาคณิตศาสตร์
มาตรการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ประชาสัมพันธ์.... เรื่องการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนปิดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เปิดรับสมัครเรียนพิเศษช่วงเดือนตุลาคม Eat Clean Travel Green Camp ปีการศึกษา 2562
จุดประสงค์การออกข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2562
จุดประสงค์การออกข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2562
จุดประสงค์การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2562
จุดประสงค์การออกข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2562
จุดประสงค์การออกข้อสอบวิชาภาษาไทยปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2562
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนศิริเพ็ญปิดทำการในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมผู้ปกครอง
Summer Fun Kids Camp (อนุบาล) และ Gen - Z Summer Camp (ประถมศึกษา)
ประชาสัมพันธ์ .... เปิดเรียนตามปกติ
ขอบข่ายการออกข้อสอบวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
ขอบข่ายการออกข้อสอบวิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
ขอบข่ายการออกข้อสอบวิชาทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ขอบข่ายการออกข้อสอบวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,3,5,6
ขอบข่ายการออกข้อสอบ สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ขอบข่ายการออกข้อสอบวิชา การงานอาชีพ ปลายภาคเรียนที่ 1/ 2561
ขอบข่ายการออกข้อสอบวิชาทัศนศิลป์ ปลายภาคเรียนที่ 1/2561
ประชาสัมพันธ์ค่ายกิจกรรมปิดเทอมเดือนตุลาคม 2561 (October “Out in Space” Camp)
แจ้งวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 article
ประชาสัมพันธ์ "วันขายหนังสือและเครื่องแบบนักเรียน" ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2561 และวันหยุดพักผ่อนของครู & เจ้าหน้าที่โรงเรียนศิริเพ็ญ
แจ้งปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนศิริเพ็ญในช่วงปิดภาคเรียน
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าค่ายกิจกรรมปิดภาคเรียน (Summer Camp) ปี 2561 article
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
แจ้งวันปิดเรียนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2561
แจ้งกำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จดหมายแจ้งการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2560
จดหมายแจ้งการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ปีการศึกษา 2560
กิจกรรม Fun Kids Camp กลุ่มที่ 1 น้องเตรียมอนุบาล - อนุบาล 1
กิจกรรม Fun Kids Camp กลุ่มที่ 2 อนุบาล 2 – อนุบาล 3
กิจกรรม Genius Camp กลุ่มที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
กิจกรรม Genius Camp กลุ่มที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
แจ้งกำหนดการสอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1/ 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2
แจ้งกำหนดการสอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1/ 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4
แจ้งกำหนดการสอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1/ 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
เปิดรับสมัครนักเรียน เรียนพิเศษช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 article
กำหนดวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์ "วันขายหนังสือและเครื่องแบบนักเรียน"
ประกาศวันหยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน 2/2559
เปิดรับสมัครนักเรียนเรียนพิเศษช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2559 (Summer)
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ article
แจ้งวันหยุดทำการเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560
แจ้งตารางประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ครั้งที่ 3 ของแผนกปฐมวัย
แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
วันหยุดโรงเรียนศิริเพ็ญ ประจำเดือนธันวาคม 2559 - มกราคม 2560
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนศิริเพ็ญ เดือนธันวาคม 2559
แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
ประชาสัมพันธ์บุคลากรโรงเรียนศิริเพ็ญและผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมเเต่งชุดดำไว้ทุกข์เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขอน้อมส่งเสร็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ภาคเรียนที่ 2/2559 (บางชั้นเรียน) และปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัครนักเรียน เรียนพิเศษปิดเทอมเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2559
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 วันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ประชุมผู้ปกครองครองนักเรียนอนุบาล-ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประกาศวันหยุดโรงเรียนศิริเพ็ญ เนื่องจากคุณครูและเจ้าหน้าที่อบรมนอกสถานที่
กำหนดวันขายหนังสือ แบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2559
การเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ (อนุบาล-ประถมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันหยุดโรงเรียนศิริเพ็ญ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
กำหนดการจัดกิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน
เรียนพิเศษช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนและเรียนปรับพื้นฐาน (Summer Course)
แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัครนักเรียน เรียนพิเศษปิดเทอมเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2558
แจ้งเปิดเรียนตามปกติจากเหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "ถวายเทียนจำนำพรรษา" วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
การจัดกิจกรรมธรรมะวัยใส ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
ประกาศวันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558
เปิดรับสมัครนักเรียนนานาชาติ ที่สนใจเรียนภาษาไทย (ช่วงปิดเทอมของนานาชาติ)
การจราจรภายในโรงเรียนช่วงเช้าและช่วงเย็น เริ่มใช้วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558
16 พฤษภาคม 2558 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เวลา 9.00 - 12.00 น.
14 พฤษภาคม 2558 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
27 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2558 ขายหนังสือ แบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียน
กำหนดการประชาสัมพันธ์
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2557 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
ตารางประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาปลายภาคเรียน 2/ 2557
เชิญรับฟังการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญประจำปี
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2557
ตารางประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญากลางภาคเรียน 2/ 2557
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
แจ้งกำหนดการ
แจ้งขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
แจ้งขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
กำหนดการและตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 / 2557 ระดับประถมศึกษา
กำหนดการประเมินพัฒนาการทางด้านสติปัญญาปลายภาคเรียนที่ 1 /2557 ระดับอนุบาล
ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษาในวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557
เชิญท่านผู้ปกครองร่วมงานวันแม่
การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
กำหนดการและตารางสอบกลางภาคเรียน 1/ 2557 ระดับอนุบาล
กำหนดการและตารางสอบ กลางภาคเรียนที่ 1 / 2557 ระดับประถมศึกษา
เชิญท่านผู้ปกครองร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา
หยุดเรียนตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (คสช.) เรื่อง ให้สถานศึกษาหยุดทำการ article
กำหนดการช่วงปิดภาคเรียน
เชิญร่วมงานศิริเพ็ญสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2556
เชิญรับฟังการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น article
สอบPER-ประถมระดับประถมศึกษาปีที่ 2-6 โดยบัณฑิตแนะแนว article
ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2556 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ในชั้นระดับอนุบาลและประถมศึกษา article
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 article
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1/2556 article
กำหนดการสอบวัดประเมินผลนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2556 article
รับสมัครแล้ววันนี้ เรียนพิเศษช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคมกับเรา....เปิดรับนักเรียนทุกระดับชั้น article
แจ้งการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 article
แจ้งการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 article
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR)Copyright © 2013 All Rights Reserved.