ห้องเรียนแห่งอนาคตกับการพัฒนาเด็กยุคดิจิตัล

เทรนด์อนาคตและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ
ที่โรงเรียนศิริเพ็ญเราเรียนรู้เพื่อเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาเด็กยุคดิจิตัล เพื่อสร้างห้องเรียนแห่งอนาคตให้กับพวกเขาด้วยแนวทางดังต่อไปนี้
• เรียนรู้ ลงลึก เข้าใจตัวตนภายในของเด็ก เข้าใจความแตกต่างของการสื่อสารและการเรียนรู้ของเด็กที่แตกต่างกัน
• การออกแบบการเรียนรู้ที่ตรงตามความสนใจ พัฒนาศักยภาพได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กมากที่สุด
• สร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ให้เด็กๆ รวมถึงการดึงศักยภาพของเด็กจากการเป็นตัวเองได้
• วิธีการ/ตัวอย่างกิจกรรมมากมายในการพัฒนาสมองเด็ก และเสริม ทักษะชีวิตให้กับเด็ก
• การสอนเด็กแบบ Learning with Inspiration ที่ทำให้เด็กเรียนเก่ง อย่างมีความสุข
• ทำอย่างไรให้เด็กเจอเป้าหมายในชีวิต
• เข้าใจการเป็น Coach ผู้คอยตั้งคำถามไปสู่กระบวนการ
เพราะการเรียนในรูปแบบที่มีอยู่ยังไม่ตอบโจทย์สิ่งที่สังคมและเด็กต้องมีในอนาคต การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาแนวใหม่
และวิธีการที่นำไปใช้ได้จริงจึงเป็นคำตอบให้กับคุณแม่ในยุคนี้ได้ดีที่สุด