ทำความรู้จักกับหลักสูตร ฐานสมรรถนะ

หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด เพื่อพัฒนาความสามารถและประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือการแก้ปัญหาต่างๆ ในอนาคต โดยทางโรงเรียนศิริเพ็ญได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนให้แก่น้องๆ

• เน้นที่ตัวของน้องเป็นหลัก น้องชอบอะไร มีความสนใจอะไร คุณครูจะคอยแนะแนวตลอดระยะเวลาการเรียน
• เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
• เน้นการสร้างประสบการณ์ ด้วยการลงมือทำ (Project Approach) ซึ่งเป็นการให้น้องๆ ได้ศึกษาหาข้อมูลในสิ่งที่ตัวเองสนใจ ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการตั้งคำถาม
  เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง
• เน้นการเล่นและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการของเด็กตามวัย

ซึ่งเราเชื่อว่าโอกาสทองของการเรียนรู้จะอยู่ในช่วงปฐมวัย (อนุบาล) และประถมศึกษาตอนต้น